نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

زهرا موسوی پور ----
زهرا موسوی پور مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : تربت حیدریه رتبه : برترین استان راه یافته به مرحله دوم
ستایش مقدم خارزم ----
ستایش مقدم خارزم مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : تربت حیدریه رتبه : برترین استان راه یافته به مرحله دوم
پرنیان صفائیان ----
پرنیان صفائیان مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : رتبه : برترین استان راه یافته به مرحله دوم
عطیه کریم نیا ----
عطیه کریم نیا مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : تربت حیدریه رتبه : برترین استان راه یافته به مرحله دوم
مهدیه راحمی ----
مهدیه راحمی مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : تربت حیدریه رتبه : برترین استان راه یافته به مرحله دوم
دینا آهنچینان ----
دینا آهنچینان مسابقات قرآن و عترت پایه تحصیلی : هفتم شهر : تربت حیدریه رتبه : منتخب آموزشگاه (احکام)
مریم زرین صدف ----
مریم زرین صدف مسابقات قرآن و عترت پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : منتخب آموزشگاه (احکام)
ریحانه جعفری ----
ریحانه جعفری مسابقات قرآن و عترت پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : منتخب آموزشگاه (تفسیر)
زینب میر بلوک ----
زینب میر بلوک مسابقات قرآن و عترت پایه تحصیلی : هفتم شهر : تربت حیدریه رتبه : منتخب آموزشگاه (ترتیل)
محیا امیری ----
محیا امیری مسابقات قرآن و عترت پایه تحصیلی : هشتم شهر : تربت حیدریه رتبه : منتخب آموزشگاه (ترتیل)
کوثر پریشان ----
کوثر پریشان مسابقات قرآن و عترت پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : منتخب آموزشگاه (ترتیل)
مبینا زنگنه ----
مبینا زنگنه مسابقات قرآن و عترت پایه تحصیلی : هفتم شهر : تربت حیدریه رتبه : منتخب آموزشگاه (انشاء نماز)