نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

نفیسه قربانیان ۲۰
نفیسه قربانیان قبولی تیزهوشان پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
زهرا شامکوییان ۱۹/۹۰
زهرا شامکوییان قبولی تیزهوشان پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
زینب فرستاده ۲۰
زینب فرستاده قبولی تیزهوشان پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
رویا برزگر ۱۹/۹۵
رویا برزگر قبولی تیزهوشان پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
سمیرا صداقت ۲۰
سمیرا صداقت قبولی تیزهوشان پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
کیانا حاتمی ۱۹/۹۸
کیانا حاتمی قبولی نمونه دولتی پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
فرزانه اسماعیل زاده ۱۹/۸۴
فرزانه اسماعیل زاده قبولی نمونه دولتی پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
هانیه فهیمی ۲۰
هانیه فهیمی قبولی نمونه دولتی پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
پرنیا ابراهیم زاده ۲۰
پرنیا ابراهیم زاده قبولی نمونه دولتی پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
عسل قنبر زاده ۲۰
عسل قنبر زاده قبولی نمونه دولتی پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
زهرا شامکوییان ۱۹/۹۰
زهرا شامکوییان قبولی نمونه دولتی پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول
رویا برزگر ۱۹/۹۵
رویا برزگر قبولی نمونه دولتی پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : اول